Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

 1. DEFINICJE

 

 1. Administrator – Trustcargo sp. z o.o z siedzibą w Stasinie, adres: Stasin 50, 21-030 Motycz; 

 2. Dane osobowe – są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, adres IP lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności;

 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 5. Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem www.trustcargo.pl ;

 6. Odwiedzający – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę internetową.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY INTERNETOWEJ

 

W związku z korzystaniem ze Strony internetowej przez Odwiedzających, Administrator zbiera dane osobowe w zakresie niezbędnym do skontaktowania się z nim poprzez formularz kontaktowy udostępniony na Stronie internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i celu przetwarzania danych osobowych Odwiedzającego zostały opisane poniżej.

 

 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY INTERNETOWEJ

Dane osobowe Odwiedzającego podawane przez niego w formularzu kontaktowym przetwarzane są przez Administratora w celu identyfikacji Odwiedzającego oraz obsługi jego zgłoszenia dokonanego przez formularz kontaktowy. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest przy tym niezbędne dla obsługi zgłoszenia Odwiedzającego.

 1. PLIKI COOKIE 

 

Strona internetowa wykorzystuje wyłącznie pliki cookies niezbędne dla jej funkcjonowania (tzw. necessary cookies). Tego rodzaju pliki cookies są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej – zapewniają podstawowe funkcje i zabezpieczenia Strony internetowej, anonimowo, nie identyfikując Odwiedzającego.

 

 1. OKRES PRZETWARZANIA

 

Dane osobowe przekazywane poprzez wypełnienie formularza kontaktowego przetwarzane są przez okres prowadzenia korespondencji z Odwiedzającym.

 

Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy dłuższe przetwarzanie danych będzie niezbędne do ustalenia i dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Po tym czasie przedłużenie okresu przetwarzania może być spowodowane wymaganiami przepisów obowiązującego prawa.

 

 1. UPRAWNIENIA ODWIEDZAJĄCEGO

 

Odwiedzającemu przysługuje prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

Ponadto Odwiedzający ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 1. ODBIORCY DANYCH

 

Aby zrealizować cele wynikające z udostępnienia Strony internetowej, w tym formularza kontaktowego, Administrator ujawnia dane osobowe zewnętrznym podmiotom, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych.

 

W przypadku zgłoszenia żądania udzielenia informacji przez organy państwowe, samorządowe (krajowe i unijne) lub inne osoby trzecie, popartego podstawą prawną wynikającą z obowiązujących przepisów, Administrator może ujawnić dane osobowe ww. podmiotom.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO

 

Administrator jest odpowiedzialny za bieżące analizowanie ryzyka i zapewnienie, że dane osobowe Odwiedzającego są przetwarzane w sposób bezpieczny. Administrator zapewnia dostęp do danych osobowych jedynie osób upoważnionych i tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny. W przypadku, gdy Administrator powierza dane osobowe do przetwarzania innym podmiotom, podejmuje niezbędne działania, aby zagwarantowały one zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa.

 

 1. DANE KONTAKTOWE

 

Z Administratorem można skontaktować się z wykorzystaniem adresu:

 

Stasin 50, 21-030 Motycz

 

lub adresu mailowego pb@trustcargo.pl .

 

 1. ZMIANY POLITYKI

 

Administrator na bieżąco weryfikuje niniejszą Politykę prywatności i może dokonywać jej aktualizacji. 

 

 

Nazwa dokumentu

Wersja

Data wprowadzenia

Polityka prywatności

v.1_2021.11

25.11.2021 r.